Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Krugel Exim CZ spol. s r.o. platné od 1.9.2017

 

 

I. Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto obchodní podmínky společnosti Krugel Exim CZ spol. s r. o., se sídlem v Brně 620 00, Na návsi 6/19, IČ: 25343203, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložce 27477 (dále jen „prodávající“) upravují vztahy prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen „kupující“) vznikající při prodeji elektrotechnického zboží a jsou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Je-li v rámcové smlouvě nebo jednotlivých kupních smlouvách dohodnuto něco odchylně od těchto obchodních podmínek, mají tato ujednání před obchodními podmínkami přednost, avšak tato odchylná ujednání se nedotýkají platnosti a účinnosti ostatních ujednání těchto obchodních podmínek.
 2. Prodávající má právo tyto obchodní podmínky ve smyslu ust. § 1752 občanského zákoníku jednostranně měnit. Prodávající má povinnost tuto změnu a datum účinnosti oznámit písemným oznámením (postačí elektronická forma) všem kupujícím, se kterými má uzavřenou rámcovou smlouvu a to nejméně jeden měsíc před účinností změny a kupující má právo, pokud se změnou nesouhlasí, vypovědět rámcovou smlouvu dle čl. VII. odst. 6 těchto obchodních podmínek. Prodávající taktéž vyvěsí nové znění obchodních podmínek nejpozději dnem účinnosti na internetových stránkách krugel.cz.

 

II. Uzavírání obchodních vztahů

 

 1. Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je realizován na základě uzavřené písemné rámcové smlouvy, nebo bez uzavřené rámcové smlouvy pouze na základě oboustranně odsouhlasené objednávky.
 2. Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě objednávek kupujícího. Objednávka je nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Objednávku může kupující učinit buď písemně (dopisem, e-mailem, online prostřednictvím e-shopu) nebo osobně nebo telefonicky.
 3. Objednávka musí být dostatečně určitá, tj. musí zejména obsahovat:
 • obchodní firmu, IČ, DIČ a sídlo kupujícího,
 • jednoznačnou specifikaci zboží,
 • požadované množství,
 • místo dodání (místo plnění),
 • způsob přepravy (vlastní odvoz, doprava přepravní službou),
 • termín dodání,
 • jméno a příjmení osoby, která objednávku vystavila,
 • datum a podpis (v případě e-mailu postačí jeho doručení).

Obsahuje-li objednávka údaje, které jsou v rozporu s těmito obchodními podmínkami, platí tyto za nenapsané, pokud je prodávající výslovně neodsouhlasí.

V případě, bude-li činěna objednávka v rámci e-shopu prodávajícího, obchodní firma, IČ, DIČ a sídlo kupujícího bude vyplněno automaticky.

 1. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím. Potvrzení objednávky provádí prodávající zpravidla po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží, nejpozději do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky. Prodávající přijímá písemnou objednávku potvrzením objednávky, které zašle kupujícímu dopisem nebo e-mailem. Potvrzení objednávky vždy obsahuje kupní cenu každého druhu zboží bez daně z přidané hodnoty a celkovou kupní cenu veškerého objednaného zboží. V případě telefonické objednávky, nebo neobsahuje-li objednávka všechny povinné údaje, nebo není-li možné ze strany prodávajícího objednávku z jakéhokoliv důvodu akceptovat, zašle prodávající zpravidla kupujícímu nabídku a kupní smlouva je v tomto případě uzavřena okamžikem potvrzení této nové nabídky kupujícím. V případě osobní objednávky je smlouva uzavřena převzetím vystavené faktury nebo vytvořením a oboustranným potvrzením objednávky na místě.
 2. Od okamžiku uzavření kupní smlouvy jsou podmínky sjednané v kupní smlouvě závazné, nebude-li mezi stranami dohodnuto něco jiného. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 1 občanského zákoníku.
 3. Zákazník má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli do okamžiku uzavření kupní smlouvy. Po uzavření kupní smlouvy mohou obě strany od kupní smlouvy odstoupit pouze za podmínek stanovených zákonem či uvedených v těchto obchodních podmínkách, v rámcové smlouvě nebo v kupní smlouvě.

 

III. E-shop

 

 1. Podmínkou přístupu do e-shopu prodávajícího je vyplnění identifikačních a kontaktních údajů, zejména pak IČO a DIČ.
 2. Účet zákazníka v e-shopu bude aktivován prodávajícím bez zbytečného odkladu poté, co prodávající provede kontrolu údajů uvedených při registraci, zejm. pak jejich soulad se zápisem v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku. Po aktivaci účtu se zaregistrovaný zákazník stává administrátorem svého účtu.
 3. Skrze účet může zaregistrovaný zákazník prohlížet obsah e-shopu prodávajícího. Pro nákup zboží je kupující povinen uzavřít s prodávajícím příslušnou rámcovou kupní smlouvu.
 4. Zaregistrovaný zákazník coby administrátor je oprávněn pod svým účtem registrovat další uživatele a přidělovat jim různá oprávnění či přístupy do jeho účtu v e-shopu, a to včetně oprávnění v e-shopu nakupovat. Zaregistrovaný zákazník v této souvislosti nese výlučně sám odpovědnost za to, kterým osobám umožní za sebe provádět nákupy. Prodávající nenese odpovědnost za to, že některý z uživatelů registrovaný zákazníkem zneužil svého oprávnění, překročil své oprávnění, případně nebyl vůbec oprávněn k danému jednání.
 5. Zaregistrovaný zákazník je oprávněn dle svých preferencí zvolit způsob převzetí objednaného zboží. Bude-li dodání zboží realizováno jinak než osobním převzetím, bude cena dopravy stanovena výpočtem v závislosti na váze a objemu objednaného zboží. Konkrétní výše ceny dopravy bude vždy uvedena po výběru způsobu dopravy.
 6. Po provedení objednávky v e-shopu bude zákazníkovi na jím vyplněnou kontaktní e-mailovou adresu zaslán e-mail oznamující přijetí objednávky, který však není potvrzením objednávky. Potvrzení objednávky bude následně zákazníkovi zasláno na jím vyplněnou kontaktní e-mailovou adresu a bude též uvedeno v účtu zákazníka v e-shopu, a to poté, co prodávající předmětnou objednávku zpracuje a potvrdí.
 7. Platby za zboží objednané v e-shopu budou probíhat v souladu s příslušnou rámcovou kupní smlouvou vždy bezhotovostním převodem po vystavení příslušného daňového dokladu – faktury.

 

IV. Platební podmínky

 1. Sjednaná kupní cena je uváděna bez daně z přidané hodnoty. Podkladem pro zaplacení ceny za zboží je prodávajícím vystavený daňový doklad – faktura. Prodávající může jednotlivé dodávky zboží účtovat souhrnně jedním daňovým dokladem. Datem zdanitelného plnění se rozumí den převzetí zboží osobou oprávněnou k převzetí zboží nebo dopravcem; tímto dnem vzniká prodávajícímu právo na zaplacení kupní ceny zboží. Způsob stanovení výše kupní ceny za zboží je stanoven v rámcové kupní smlouvě.
 2. Uhrazení celé kupní ceny může být provedeno osobně na provozovně prodávajícího při převzetí zboží, dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost) nebo bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený v daňovém dokladu – faktuře a to tak, že na účet prodávajícího musí být po odečtení bankovních a jiných poplatků připsána plná kupní cena zboží.
 3. Veškeré platby prostřednictvím bankovního účtu se považují za splněné dnem, ve kterém byla poskytnutá úhrada připsána na bankovní účet prodávajícího.
 4. Prodávající je oprávněn i v případě, že má kupující sjednán kreditní limit, požadovat po kupujícím uhrazení zálohy na koupi zboží a to až ve výši 100 % ceny zboží. V takovém případě vystaví prodávající kupujícímu zálohovou fakturu. Prodávající není povinen zboží kupujícímu dodat před uhrazením stanovené zálohy. V případě, že záloha není ve stanoveném termínu uhrazena, je prodávající oprávněn bez dalšího od kupní smlouvy odstoupit.

 

V. Dodací podmínky

 

 1. Prodávající splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu tím, že mu umožní nakládat se zbožím v místě dodání a termínu stanoveném v kupní smlouvě. Kupující je povinen převzít zboží dle podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Dodatečně lze způsob dodání zboží měnit jen oboustranně odsouhlaseným dodatkem ke kupní smlouvě.
 2. V kupní smlouvě je možné dohodnout osobní odběr, vlastní rozvoz prodávajícího a/nebo zásilkou přepravními službami.
 3. V případě osobního odběru je možnost zboží převzít v provozovnách prodávajícího.
 4. Náklady za přepravné a balné nejsou součástí kupní ceny a budou fakturovány kupujícímu společně s kupní cenou.
 5. Za doklad nutný k převzetí a užívání zboží ve smyslu § 2094 občanského zákoníku se považuje dodací list minimálně s těmito povinnými náležitostmi:
 • označení kupujícího a prodávajícího,
 • číslo dodacího listu,
 • datum předání a převzetí zboží,
 • datum vyhotovení dodacího listu,
 • číslo objednávky / kupní smlouvy,
 • druh zboží,
 • množství zboží / jednotky,
 • označení osoby oprávněné k převzetí zboží a její podpis.
 1. V případě dodání zboží prostřednictvím přepravce se považuje den předání zboží přepravci za den dodání zboží.  
 2. Při převzetí zboží je kupující povinen podepsat dodací list nebo přepravní list.
 3. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího, a to i v případě, že pověří převzetím třetí osobu.

 

VI. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

 

 1. Kupující prohlašuje, že se při osobním odběru seznámil se stavem zboží, toto si řádně prohlédl a neshledal na něm žádných zjevných vad. V případě dodání zboží prostřednictvím přepravce je kupující povinen uskutečnit kontrolu neporušení obalu a neporušení zásilky ihned při převzetí od dopravce. Kupující je povinen provést kontrolu kvality a úplnosti dodávky sjednaného zboží nejpozději do 2 dnů po doručení zboží a případné zjištěné závady v této lhůtě písemně oznámit prodávajícímu. V písemném oznámení o zjištěných vadách uvede kupující zejména druh vady, rozsah vady, okolnosti, za nichž byly vady zjištěny, včetně případné odpovědnosti třetích osob, jakož i označení uplatněného nároku vůči prodávajícímu.
 2. Prodávající poskytne kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 6 měsíců, pokud není na dodacím listu stanoveno jinak. Záruční doba začíná běžet okamžikem dodání zboží.
 3. Záruka se nevztahuje na poškození zboží způsobená neodbornou nebo nesprávnou montáží, nesprávnou obsluhou, nevhodným použitím zboží nebo jeho dopravou nebo jeho skladováním neodpovídajícím jeho technickým parametrům a na poškození zapříčiněná mechanickými vlivy, vodou, statickou nebo atmosférickou elektřinou apod., za která prodávající neodpovídá. Dopravu reklamovaného zboží do sídla či na kteroukoli pobočku prodávajícího hradí kupující.

 

VII. Vrácení zboží

 

 1. Kupující je ve výjimečných případech oprávněn požádat prodávajícího o možnost vrácení dodaného zboží. Odůvodněnou žádost zašle kupující prodávajícímu ke schválení. Zpět může být přijato pouze zboží v celých, originálních baleních s neporušeným obalem. Prodávající neodsouhlasí zpětný odběr zboží, zejména pokud se bude jednat o málo obrátkové výrobky (např. atypické zboží, nestandardní rozměry apod.). V případě, že prodávající bude souhlasit s odebráním zboží od kupujícího zpět, bude stanovena finanční penalizace kupujícího v min. výši 10 % z ceny vráceného zboží. Dopravu vráceného zboží do sídla či na kteroukoli pobočku prodávajícího hradí kupující.

 

VIII. Smluvní pokuty, řešení sporů

 

 1. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem. Smluvní strany se dohodly, že rozhodčí řízení bude probíhat v sudišti v Brně.
 2. V případě, že kupující bude v prodlení se splněním povinnosti uhradit prodávajícímu sjednanou kupní cenu řádně a včas, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu sjednaný úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z dlužné částky.
 3. Smluvní strany sjednávají pro případ, že se kupující ocitne v prodlení se splněním povinnosti zaplatit sjednanou kupní cenu po dobu delší než 14 dní ode dne splatnosti daňového dokladu – faktury, závazek kupujícího uhradit prodávajícímu vedle smluvního úroku z prodlení také smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Sjednaná smluvní pokuta se stane splatnou desátý den ode dne jejího vyúčtování prodávajícím.
 4. V případě, že kupující nepřevezme zásilku zboží, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny zboží, s jehož převzetím je v prodlení, za každý den prodlení.
 5. Úhradou jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, a to jak ve výši kryté smluvní pokutou, tak ve výši přesahující smluvní pokutu.

 

IX. Zánik smlouvy

 

 1. Smluvní strany jsou oprávněny od kupní smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou nebo pro její opakované méně závažné porušování s tím, že druhá smluvní strana byla již na takovéto méně závažné porušení smlouvy upozorněna a vyzvána k řádnému plnění smlouvy a odstranění případného vadného stavu.
 2. Za podstatné porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího se považuje zejména neposkytnutí věcí, podkladů, informací či součinnosti, které jsou zapotřebí pro splnění závazku prodávajícího, stejně tak jako neuhrazení plateb podle kupní smlouvy více jak 30 dní po splatnosti. Za podstatné porušení smlouvy ze strany prodávajícího se považuje závažné prodlení s dodáním zboží, kdy prodávající nedodá zboží kupujícímu ani bez zbytečného odkladu po jeho dodatečné písemné výzvě.
 3. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit v případě, že zboží, jehož dodávka byla předmětem kupní smlouvy, se již nevyrábí nebo nedodává nebo se o více jak 5 % změnila cena dodavatele zboží a současně kupující s takovým zvýšením ceny nesouhlasí. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu nejpozději ve lhůtě 10 pracovních dnů. 
 4. Kupující má právo vypovědět rámcovou kupní smlouvu do 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy se dozví o změně obchodních podmínek prodávajícího, pokud s nimi nebude souhlasit. Rámcová smlouva v tomto případě zanikne ke dni účinnosti změny obchodních podmínek.
 5. Jakákoliv písemnost odeslaná smluvní straně na adresu jejího sídla, případně na adresu písemně sdělenou, se ve smyslu ust. § 573 občanského zákoníku pokládá za doručenou třetí pracovní den po odeslání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Sledujte nás
Navštivte nás

Provozovna BRNO
Na návsi 19

620 00 Brno – Holásky
+420 545 232 258


Provozovna PRAHA
V Korytech 972/12

100 00 Praha
+420 274 770 409

 

Otevírací doba

Po-Pá   08:00 — 16:30

So-Ne   Zavřeno

 

©2017-2024 Vytvořila reklamní agentura kangaroo.cz

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem webu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.