GDPR

Zpracování osobních údajů ve společnosti Krugel Exim CZ spol. s r.o. (dále jen „Krugel Exim CZ“)

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (o všeobecném nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), tímto plníme informační povinnost ve smyslu čl. 13 a násl. GDPR.

 

 

 1. Správce osobních údajů a kontakt na správce

Správcem osobních údajů a jejich zpracovatelem je společnost Krugel Exim CZ spol. s r.o., sídlem Na návsi 6/19, Holásky, 620 00 Brno, IČO 25343203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27477.

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování údajů obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail: vacek@krugel.cz, datovou schránkou: k5pgwp2, nebo poštou na adrese sídla společnosti Krugel Exim CZ.

 

 

 1. Prohlášení Krugel Exim CZ

Prohlašujeme, že jako správce osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména nařízením GDPR. Vaše osobní údaje budou zpracovány jen na základě platného právního důvodu (plnění smlouvy, oprávněný zájem, zákonná povinnost nebo udělený souhlas se zpracováním).

 

 

 1. Rozsah zpracování

V souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti Krugel Exim CZ zpracovává a uchovává osobní údaje svých zákazníků v následujícím rozsahu:

 • jméno a příjmení zákazníka
 • jméno a příjmení kontaktní osoby, telefonní číslo kontaktní osoby
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa
 • datum narození kontaktní osoby
 • DIČ
 • číslo OP kontaktních osob
 • pracovní zařazení kontaktní osoby

 

U potenciálních zákazníků, tj. osob, které nám zašlou prostřednictvím webové stránky www.krugel.cz svůj dotaz, zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • e-mailová adresa
 • jméno a příjmení
 • telefonní číslo

 

 1. Účel zpracování a právní základ zpracování

Osobní údaje zákazníků ve výše uvedeném rozsahu využíváme pro:

 • zajištění řádné realizace smluvního vztahu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Zpracování všech osobních údajů vyjmenovaných v bodě 3. tohoto dokumentu je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že zákazník s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Tento rozsah osobních údajů je Krugel Exim CZ oprávněna dále zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem.

 • marketingové využití údajů – zpracování na základě oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Krugel Exim CZ je na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněna používat elektronickou adresu a telefonní číslo zákazníka za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních služeb obdobných těm, které již zákazníkovi poskytla. Oprávněným zájmem v tomto případě je záměr Krugel Exim CZ o další rozvoj své podnikatelské činnosti.

 • vedení účetnictví – zpracování na základě zákona ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

Osobní údaje jsou v nezbytně nutném rozsahu též zpracovány za účelem plnění zákonné povinnosti Krugel Exim CZ, a sice vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví.

Osobní údaje potenciálních zákazníků využíváme pro:

 • odpověď na zaslaný dotaz či požadavek – zpracování ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

 1. Možnost odvolání souhlasu

V případě, že jako zákazník / potenciální zákazník poskytujete některé své osobní údaje ke zpracování Krugel Exim CZ na základě svého souhlasu, můžete tento souhlas subjekt údajů kdykoli bezplatně odvolat. Ve svém odvolání laskavě specifikujte, jakého souhlasu se Vaše odvolání týká – toto nám pomůže Váš požadavek rychleji vyřešit. V případě odvolání souhlasu budou veškeré osobní údaje nevratně bezpečným způsobem zlikvidovány a nebude již možné je v budoucnu obnovit. Takové odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů ze strany Krugel Exim CZ.

 

 

 1. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou chráněny maximální mírou zabezpečení, a to jak ty ve fyzické podobě, tak i ty v elektronické podobě.

Osobní údaje budeme uchovávat maximálně po dobu 10 let od okamžiku, kdy došlo k ukončení realizace smlouvy či jiného vztahu, na základě kterého Krugel Exim CZ Vaše osobní údaje zpracovává. Poté provede likvidaci veškerých osobních údajů.

 

 

 1. Předávání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci a spolupracovníci Krugel Exim CZ.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací třetích osob, které ve vztahu ke Krugel Exim CZ vystupují v pozici zpracovatelů. Jedná se o následující subjekty:

 • smluvní partner dodávající účetní a daňové služby
 • smluvní partner dodávající IT služby
 • smluvní partneři – přepravní společnosti

 

 1. Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii

Osobní data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

 

 1. Práva zákazníků v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv, jak jsou uvedeny níže. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu, poštou na adresu našeho sídla, nebo se dostavte osobně do našeho sídla.

 

a) právo na informace

 • je plněno těmito zásadami zpracování a ochrany osobních údajů

b) právo na přístup

 • v případě Vašeho požadavku Vám ve lhůtě 1 měsíce sdělíme, jaké osobní údaje o Vaší osobě zpracováváme a proč

c) právo na doplnění a změnu osobních údajů

 • v případě Vaší žádosti o změnu nebo doplnění osobních údajů tyto u sebe změníme

d) právo na omezení zpracování 

 • pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete také jen rozsah osobních údajů nebo účel zpracování.

e) právo na přenositelnost

 • v případě Vašeho požadavku Vám ve lhůtě 1 měsíce sdělíme, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč, a to ve strojově čitelné podobě, abyste své osobní údaje mohli vzít a přenést k někomu jinému

f) právo na výmaz (být zapomenut)

 • v případě Vašeho oprávněného požadavku ve lhůtě 1 měsíce vymažeme veškeré Vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh, případně Vám sdělíme, které údaje jsme smazali a odůvodníme, které jsme smazat nemohli

g) stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

 • v případě, že se domníváte, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

 1. Mlčenlivost

Všechny zákazníky ujišťujeme, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s Krugel Exim CZ. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně než těm, kteří jsou coby smluvní partneři společnosti Krugel Exim CZ výslovně vyjmenováni v tomto dokumentu.

 

 

 1. Závěrečná prohlášení

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů je oprávněn Krugel Exim CZ kdykoli jednostranně měnit.

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů platí od 25. 5. 2018.

 

 

 

 


Sledujte nás
Navštivte nás

Provozovna BRNO
Na návsi 19

620 00 Brno – Holásky
+420 545 232 258


Provozovna PRAHA
V Korytech 972/12

100 00 Praha
+420 274 770 409

 

Otevírací doba

Po-Pá   08:00 — 16:30

So-Ne   Zavřeno

 

©2017-2024 Vytvořila reklamní agentura kangaroo.cz

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem webu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.